Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

PLANET » obchodní podmínky
Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen kupující nebo zákazník) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Josef Sitta, Řepová 4, 789 85 Mohelnice, IČ: 61572314, DIČ: 7301265774.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
1) Veškeré objednávky uskutečněné na www.planetvolitans.com či eshop.planetvolitans.com jsou považovány za ZÁVAZNÉ, tzn. že zákazník se zavazuje objednané zboží odebrat a zaplatit za něho kupní cenu uvedenou v objednávce a poštovné, které si zvolil.
2) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3) Objednáním kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na eshop.planetvolitans.com a že s nimi bez výhrad souhlasí.
4) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží přijde kupujícímu na jeho e-mailovou adresu potvrzení objednávky. Zboží, které si telefonicky popř. e-mailem nemůže prodávající ověřit, nebude odesláno.
5) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
7) Osobní údaje, které zákazník poskytne vyplněním registračního formuláře, jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím a jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. V případě udání e-mailové adresy zákazníkem si prodávající vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.
8) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží již není k dispozici u výrobce nebo dodavatele a dále z jiných důvodů (např. pokud jsou objednací údaje neúplné) nebo z důvodu vyšší moci. V těchto případech bude kupující prodávajícím neprodleně kontaktován a dohodnou se na dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude kupujícímu tato částka neprodleně převedena (do 7 pracovních dnů) zpět na jeho bankovní účet.
9) Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
10) Veškeré objednávky odeslané z eshop.planetvolitans.com jsou závazné dle uvedených obchodních podmínek prodávajícího.

III. Záruka a reklamace:
1) Zákazník je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, neprodleně po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
2) Zákazník je povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky, a to bez zbytečného odkladu, neprodleně po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi.
3) Zákazník je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré případné vady.
4) Zákazník je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny případné vady zboží i dodávky, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
5) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu a to nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí.
6) Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
7) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
8) Zákazník při uplatňování reklamace zašle písemně popis závady:
- e-mailem: info@planetvolitans.com
- nebo poštou na adresu provozovatele:

Josef Sitta - planetvolitans.com
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HK
Piletická 486/19 – letiště
503 41 Hradec Králové


V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
9) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit záruční list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
10) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
11) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
12) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Reklamované zboží je kupující povinen dodat na adresu provozovatele:

Josef Sitta - planetvolitans.com
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HK
Piletická 486/19 – letiště
503 41 Hradec Králové

IV. Dodací podmínky pro Českou republiku:
1) Veškeré udávané ceny za zboží a služby jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ve chvíli vytvoření objednávky.
2) Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku Českou poštou nebo alternativním operátorem.
3) Zboží je také možné vyzvednout osobně v provozní kanceláři internetového obchodu na adrese Piletická 486/19, 503 41 Hradec Králové.
4) Náklady za dopravu a dobírku hradí kupující.
5) Pokud celková částka objednávky za zboží přesáhne 5 000 Kč, náklady za dopravu i dobírku bude hradit prodávající.
6) Pokud celková částka za objednávku překročí částku 5 000 Kč, vyhrazuje si prodávající možnost požadovat po kupujícím platbu předem bankovním převodem.
7) O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu nebo SMS.
8) Prodávající neručí za pozdní dodání zboží přepravcem ani za tímto případné způsobené škody.
9) O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu nebo SMS.
10) Doba dodání 2-3 týdny.

V. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.


Požádá‑li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@planetvolitans.com nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdě‑ lení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


VI. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):
1) V souladu se zákonem č. 367/2000 $ 53 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). O vrácení zboží je zákazník povinnen prodávajícího informovat, a to písemnou formou:
- e-mailem: info@planetvolitans.com
- nebo poštou na adresu provozovatele.
2)  Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např.České poště) nebo přímo u prodávajícího. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Při odstoupení od smlouvy je nutno zboží vrátit s originálním daňovým dokladem.
3) Zákazník má právo na vrácení zboží i bez udání důvodu, a to za stejných podmínek (viz výše).
4) Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz

Provozovatel eshopu si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a cen zboží.

Všechna práva vyhrazena!

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 28.3.2018.

Podmínky ochrany osobních údajů


Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo které jsme o Vás získali v rámci návštěvy našich internetových stránek zpracovává společnost

 

Josef Sitta,
se sídlem: Řepová 4
789 85 Řepová
IČ: 61572314

která je správcem (dále jako „Správce”).

Účelem zpracování osobních údajů je především plnění kupní smlouvy, vedení stavu vašeho zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v předcházející větě.

Máte práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či právo na jejich likvidaci.

V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je pro realizaci uvedeného účelu plnění smlouvy a odpovědnosti za vady nezbytné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále Vás informujeme, že při zpracování osobních údajů pro marketingové účely, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení, máte všechna výše uvedená práva s tím, že souhlas pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat písemně na adrese Správce, případně e-mailem i v rámci každého obchodního sdělení, které Vám od nás e-mailem přijde. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů

Plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů. V rámci tohoto účelu mohou být v nezbytně nutném rozsahu údaje předány třetí straně, tzv.  zpracovateli.

V případě udělení souhlasu či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Rozsah údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl, tj. zejména v rozsahu při objednávce produktů a služeb na internetových stránkách Správce a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, firmu (je-li nákup realizován na firmu) a dále údaje týkající se uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu.

Informační povinnost

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů či jejich likvidaci.

V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše.

Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.